Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool de Sint Andreasschool.

Onze schooltijden

Dag Start schooldag Einde schooldag
Maandag 08:30 uur 14:30 uur
Dinsdag 08:30 uur 14:30 uur
Woensdag 08:30 uur 12:30 uur
Donderdag 08:30 uur 14:30 uur
Vrijdag 08:30 uur 14:30 uur

Groep 1 is op vrijdag om 12.00 uur vrij.

De kinderen lunchen op school onder leiding van de leerkracht. In het informatieboekje dat elk jaar wordt verstrekt wordt uitgelegd hoe het halen, brengen en lunchen op onze school geregeld is.


De vakantiedata worden in de gemeente Hattem zoveel mogelijk gezamenlijk door de basisscholen vastgesteld en sluiten aan op die van het voortgezet onderwijs in Zwolle. In de nieuwsbrief worden deze data tijdig bekend gemaakt. Dat geldt ook voor (losse) studiedagen.

De vakanties voor het schooljaar 2023/2024 zijn als volgt:

Vakantie/studiedag Datum
Studiedag dinsdag 19 september 2023
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Studiedag maandag 8 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
 

Studiedag
Goede Vrijdag

maandag 11 maart 2024
29 maart 2024
Tweede Paasdag

Studiedag

1 april 2024

dinsdag 16 april 2024

Meivakantie (incl. Hemelvaart) 29 april t/m 10 mei 2024
Studiedag vrijdag 17 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Studiedagen maandag 17 juni en dinsdag 18 juni 2024
Studiedag maandag 8 juli 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024

 


Wij hebben een actieve leerlingenraad. Vanuit groep 4 tot en met groep 8 neemt een leerling deel. Deze leerling wordt gekozen vanuit de eigen groep. De leerlingenraad vergadert regelmatig met de directeur. Dan worden o.a.  berichten van leerlingen uit de daarvoor bestemde brievenbus besproken, ook worden de leerlingen meegenomen in de ontwikkelingen van de school. Dit schooljaar (2023/2024) zijn we druk met het schoolplein: wat willen we en wat moeten we daarvoor doen om het te realiseren. Leuk!


Het bestuur van de ov ondersteunt het team bij het uitvoeren van een groot aantal activiteiten tijdens de schooluren. Zij organiseert bovendien zelfstandig een aantal buitenschoolse activiteiten en wil hiermee de ouders bij de school betrekken en de saamhorigheid bevorderen.  Het bestuur van de ov wordt gevormd door ouders van de leerlingen. Alle ouders waarvan de kinderen staan ingeschreven op de Sint Andreasschool zijn automatisch lid van de oudervereniging. Daarvoor wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 24,00 per jaar. Daarnaast vraagt de oudervereniging een bijdrage voor het schoolreisje.

Meer informatie over hoe de oudervereniging is vormgegeven kunt u hier vinden.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS).

De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In onze MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. De oudergeleding bestaat uit Johan Kremer en Niek de Vos. De teamgeleding bestaat uit Mary van der Sluis en Nienke Dasselaar. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 4 jaar.

Onze MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg.

Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is Mary van der Sluis.  De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

 

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent: www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

 

Een klager in de zin van de klachtenregeling kan zijn:

  • een (ex)leerling
  • een ouder, voogd, verzorger van een minderjarige
  • een lid van het personeel van de school
  • het bevoegd gezag
  • een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school
  • een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap

 

Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).

Deze bestaat uit:

Voorzitter:         de heer MR. S.M.C. Verheyden

Lid:                        mevrouw. A. Zandbergen

Lid:                        de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl

In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent: www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.


Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden.

Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden:  De heer E. (Ed) Heereman. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. (038) 303 18 44).


Onze school is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld de leerlingadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad/oudervereniging aangezien zij deze nodig om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.

De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze school. Naast de gegevens die we van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (https://www.catent.nl/privacyverklaring/) Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.

 


Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten, en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen. Ook onze school is opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo te Zwolle. Elk jaar komen er van deze opleiding stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze opleider in school (OIS). Dit is Mary van der Sluis.

Wij werken binnen Catent met een zorgvuldig uitgezet traject voor zij-instromers. In samenwerking met hogeschool Windesheim wordt voor iedere zij-instromer een passende opleiding gemaakt waar door men  theorie en praktijk gecombineerd leert met als gevolg een onderwijsbevoegdheid.


De schoolgids is een document voor ouders van (toekomstige) leerlingen. Het geeft voorlichting over allerlei zaken. Het geeft een beeld op ons onderwijs, onze visie , de zorg voor leerlingen en enkele praktische zaken. De gids van 2023-2024 kunt u hier downloaden.


In het schoolplan staan de ontwikkelingen beschreven die op onze school plaatsvinden de komende vier jaar. Daarnaast verantwoorden we de wijze waarop we de kwaliteit van de school hooghouden en wordt de manier waarop er gewerkt wordt uitgebreid omschreven. Bekijk het schoolplan hier.


Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het vijf jaar wordt. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.

De gemeente let er op dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende taak. Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen. Ditzelfde geldt voor de registratie van leerlingen die te laat komen. Wanneer een leerling meer dan zestien uur verzuimt wordt een melding gedaan van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.


Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij de directeur opvragen. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar afgeweken worden van de schoolweek van 22 uur.

Om vrij te vragen dient u – met het formulier – zich schriftelijk te richten tot de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden gehonoreerd.

Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim zal dit volgens afspraak doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen. Toestemming mag alleen worden verleend wanneer, wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties, tijdens een schooljaar, twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven).

 

Het verlof:

  • mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
  • mag niet langer duren dan tien schooldagen;
  • mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend;
  • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; Dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint.

Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof vindt u hier.


Buitenschoolse opvang

Onze Buitenschoolse opvang “De Spetters” zit gevestigd in de Sint Andreasschool. De BSO is onderdeel van “Kinderopvang bij Lotte’. Wij werken nauw samen met de Sint Andreasschool. Wij hebben ruime BSO speel- en leefruimte en een fantastische buitenspeelplaats. BSO de Spetters is een plek waar de kinderen even kunnen bijkomen na een dag school en waarbij we vooral kijken naar de behoefte van het kind. Er is een dagelijks BSO activiteiten programma. Onze ingang delen wij met de Peuterspeelzaal.

Wij zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30-18.30 uur. Op woensdag en vrijdag voegt de BSO samen op onze andere locatie BSO ’T Honk aan de Apeldoornseweg 1 e.
De ruimte is in de huisstijl van ‘bij Lotte’ ingericht en heeft een huiselijke en gezellige sfeer. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Home – Kinderopvang bij Lotte

 

BSO BijLotte