Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Betrokkenheid blijkt onder andere uit een warm welkom als de dag begint. We begroeten de kinderen en hun ouders op het schoolplein of in de klas.

Iedereen wordt bij ons op school gezien. Leerkrachten zijn makkelijk benaderbaar en zoeken verbinding met kinderen en ouders. Zowel kinderen, ouders als leerkrachten zetten zich in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. De inzet van al deze mensen en kinderen zorgt voor een gevoel van saamhorigheid, zowel binnen als buiten de school.

 


Kinderen, ouders en leerkrachten zijn trots op de school waar ze deel van uitmaken. De gedreven leerkrachten zorgen voor eenduidigheid in de school. Zij durven nieuwe wegen in te slaan met enthousiasme, inzet en plezier.


Kinderen en ouders vertrouwen op de positieve intentie van de school en gaan uit van hoge kwaliteit van onderwijs.

Wij hebben vertrouwen in de ouders, zij zijn expert als het gaat om hun kind(eren). Van die kennis willen we graag gebruikmaken. De ontwikkeling van het kind staat voorop, wij zien de ouders daarin als partner.

Wanneer je vertrouwt op de mogelijkheden van kinderen zie je nieuwe kansen.


Wie ambitieus is, denkt in kansen en mogelijkheden. We hebben hoge verwachtingen van de kinderen. We zijn altijd op zoek naar een manier waarop we nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte van de kinderen.

We houden de onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en beoordelen welke ontwikkelingen van meerwaarde kunnen zijn voor ons onderwijs. De digitalisering is hier een concreet voorbeeld van. We zetten multimediale middelen verantwoord in, in dienst van het onderwijsleerproces.


Om aan te sluiten bij de leerstijl en interesse van elk kind is het essentieel je in te kunnen leven in de belevingswereld van het kind. We doen dit door te luisteren. We brengen in beeld wat elk kind nodig heeft en passen we onze pedagogiek en/of didactiek aan op deze behoefte.

Ons motto: “Word wie je bent.” Ieder mens is op zoek naar hoe hij zou willen zijn. Ouders en leerkrachten hebben een belangrijke rol in deze ontdekkingstocht.

 


Wij zien onze school als een thuis waar we uw kind gedurende 8 jaar intensief begeleiden. Wij bereiden het kind voor op de toekomst en het voortgezet onderwijs. Wij leren de kinderen eigen verantwoordelijkheid te dragen, zelfstandig te zijn en respect te tonen voor zichzelf en anderen. Bovendien wordt hun creativiteit ontwikkeld.

De kinderen kunnen daarmee opgroeien tot respecterende, evenwichtige en weerbare mensen, met een grote mate van zelfstandigheid en sociale redzaamheid.

Aangezien de maatschappij en daarmee inzichten voor wat betreft het onderwijs steeds sneller veranderen, is het onderwijs ook op onze school voortdurend in ontwikkeling.


Ouders zijn onze educatieve partners. Voor zowel de ouders als de school staat de cognitieve ontwikkeling en het welbevinden van het kind centraal. Door veelvuldig met de ouders in gesprek te gaan en belangrijke beslissingen samen te nemen, werken we aan een succesvolle, maar vooral ook gelukkige schoolperiode voor de kinderen.
In onze school hebben veel ouders een zeer gewaardeerde rol in de ondersteuning van schoolactiviteiten. Hun grote enthousiasme bevordert de warme sfeer in de school.


Wij werken in combinatiegroepen. In de afgelopen decennia is gebleken dat de combinatiegroepen een positieve uitwerking hebben op de kinderen zelf: jaarlijks wisselen ze van rol in de groep van jongste naar oudste. Mede door de kleine jaargroepen zien we de banden gedurende de basisschoolperiode sterker worden. Iedereen kent elkaar. Dat bevordert dat tussen de leerlingen vaak een band ontstaat, en dat zij het gevoel hebben erbij te horen en de leerlingen sociale contacten hebben met alle jaargroepen. Daarnaast krijgen kinderen in combinatiegroepen de kans om elkaar te helpen. Leerstof uitleggen aan een ander is de meest effectieve manier van leren!


Wij werken vanuit een bewust gekozen levensdoel: uw kind te laten zien wat zingeving in hun leven betekent. Onze school heeft een boodschap: het is belangrijk dat je openstaat voor anderen om je heen. Door dat te vertellen en voor te leven dragen we eraan bij dat kinderen breed georiënteerd en evenwichtig zijn.

De identiteit van onze school krijgt vorm vanuit de verhouding school-samenleving en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen. En door pedagogische- en onderwijskundige keuzes die we als school/stichting maken. Het strekt zich uit over drie, met elkaar samenhangende, domeinen: leren, leven en samenleven. De vormgeving van onze identiteit is een interactief – constructief proces, dat zich richt op communicatie tussen leerlingen, met een blik op tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Daarbij staat centraal de wisselwerking tussen ‘wat vind ik zelf? ’, en ‘wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van samenleven met anderen?’.

Stichting Catent heeft een brochure waarin de levensbeschouwelijke visie van de stichting uiteen wordt gezet. Deze brochure is te downloaden op onze website.


Wij zijn ons bewust van de verandering die plaatsvinden in de maatschappij en daardoor ook in het onderwijs. Wij informeren onszelf betreffende de ontwikkelingen die er zijn. Wij doen de leerlingen van onze school tekort wanneer wij blijven werken zoals wij doen; ook wij blijven in ontwikkeling. Wij doen dat weloverwogen, zorgvuldig en planmatig. Met het team kijken wij waar we staan en waar wij naar toe gaan. Wij formuleren samen een schoolplan voor een periode van drie jaren.

In dit plan stellen wij ambities samen waar wij aan gaan werken. Dat verdelen wij in jaarplannen.

Het komend jaar richten wij ons op:

  • Inclusiever onderwijs

We willen kinderen echt zien met behulp van PCM. We kijken naar wie het kind is, waarmee je een kind kan motiveren en hoe ze fijn kunnen werken. We leren ook hun stresspatroon herkennen, zodat we ze kunnen begeleiden om daaruit te komen. We bieden kinderen al de ruimte om op eigen tempo te leren, zo nodig met de extra uitdaging op verschillende niveaus.Komende tijd ontwikkelen wij ons onderwijs om met hoofd, hart en handen te leren. Daarvoor passen we het schoolplein aan en bieden wij doelen ook praktisch aan. De toetsen van kinderen worden aangevuld met observaties van de leerkrachten. Zo kunnen wij beter analyseren of we de juiste aanpak hebben om het kind goed te bedienen.

  • Begrijpend lezen

Wij hebben vorig jaar de keuze gemaakt voor Atlantis als methode voor begrijpend lezen. Dit jaar nemen wij de tijd om het goed te implementeren.

  • Werken richting Kindcentrum

We starten de peuteropvang met Bij Lotte op in ons gebouw en werken aan een doorgaande lijn tussen peuteropvang en kleuteronderwijs.

Daarnaast willen we onderzoeken welke zorg we in onze school kunnen en willen aanbieden.

Het schoolplan voor 2023 – 2026 kunt u hier vinden.