Ons onderwijs

Typisch basisschool de Sint Andreasschool

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool De Sint Andreasschool alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Goed onderwijs laat jonge kinderen vooral leren door te doen, te ontdekken, te experimenteren en samen te spelen. Hierbij kunnen zij laten zien waar hun interesses liggen, waar ze goed in zijn, ontwikkelen zij nieuwe vaardigheden op zowel sociaal- als cognitief gebied en worden nieuwe interesses aangeboord.

Kinderen ontwikkelen door (na)doen niet alleen praktische vaardigheden, maar ontdekken hierdoor ook het nut van kennis. Ervaring zorgt er bovendien voor dat kennis beter verwerkt en opgeslagen wordt. Wij willen een omgeving creëren waarin we kinderen uitdagen om te leren en ze de mogelijkheid bieden te oefenen. Daarnaast vergroot samenhang in het onderwijsaanbod de onderwijskwaliteit, omdat samenhang de leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker maakt.

Wij werken met de methode Kleuterplein 2, omdat deze methode ons helpt bij het vormgeven van thematisch, opbrengstgericht onderwijs aan kleuters. Dat is prettig, want het geeft ons mogelijkheden om elk domein (of vak) op verschillende niveaus aan bod te laten komen. Als leerkracht wil je natuurlijk dat ieder kind op zijn eigen niveau kan spelen en werken. Kleuterplein maakt het gemakkelijker om precies aan te sluiten bij de leerlijnen en ieder kind uit te dagen. In de methode worden vele activiteiten op 3 niveaus uitgewerkt. Wij kunnen daardoor elk kind een opdracht geven op het juiste niveau.

Het zorgt ervoor dat de organisatie efficiënter is, waardoor er geen tijd verloren gaat.

 

Wij willen een breed en gefundeerd aanbod bieden, daarom werken wij met de leerlijnen voor het jonge kind vanuit ParnasSys. Hieruit halen wij doelstellingen voor rekenen, taal, motoriek, spel en de sociaal emotionele ontwikkeling. Het is een prima combinatie met de methode Kleuterplein. Per thema registreren wij de doelen. We observeren de leerlingen, daarmee zien wij of de adviesdoelstellingen behaald zijn. Wanneer wij onvoldoende resultaat zien plannen wij extra activiteiten in het themaplan waarin het betreffende leerdoel centraal staat.

Binnen elk themaplan onderscheiden wij drie niveaus: de basisgroep, drijfvermogen en verdieping. Binnen deze groepen differentiëren wij met een beredeneerd aanbod.

Wij hebben een speelwerkles van ongeveer 60 minuten. Daarin vindt ook een kleine kring plaats, voor groep 1 en voor groep 2.

Iedere week moeten de kinderen zelfstandig één (groep 1) of twee (groep 2) taken per week plannen en uitvoeren. Het zijn opdrachten die de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan ontwikkelingsmateriaal uit de reken- of taalkast, een puzzel, en fijne motoriek opdracht of een bouwopdracht.

 

Tijdens de kringactiviteiten zetten wij veel coöperatieve werkvormen in. Zo maken wij het zo interactief mogelijk.

Een mogelijk dagritme kan zijn:

  • Inloop: taken voor de groepjes liggen klaar; deze zijn gericht op de doelen van de periode
  • Speelwerkuur (met kleine kring)
  • Pauze (eten en drinken en buiten spelen)
  • Voorlezen
  • Beweging (buiten of in het speellokaal)
  • Kringactiviteit (bv. muziek, begrijpend luisteren)

Voor het speelwerkuur kunnen de kinderen een keuze maken via het digitale planbord. De activiteiten staan daar. De leerling kiest de eigen naam en schuift deze naar de gekozen activiteit. Bij de activiteiten staat benoemd hoeveel kinderen kunnen deelnemen in deze hoek.


Onderwijs dat uitgaat van verschillen, daar gaat het om bij adaptief onderwijs. Het handelingsgericht werken helpt daarbij. Elk kind leert op zijn eigen manier en in eigen tempo. Individuele verschillen worden geaccepteerd, maar niet als een voldongen feit: kinderen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Leerkrachten bieden zowel ondersteuning als vertrouwen, zodat aan het competentiegevoel van het kind recht wordt gedaan. Het is van belang dat kinderen succeservaringen opdoen.

Wij houden ook het principe van een growth-mindset in het oog. Wij geven aan bij kinderen die een vaardigheid nog niet beheersen: “Je kunt het nog niet.” Je kunt je blijven ontwikkelen. Falen mag, het hoort erbij. Het betekent dat je meer moet oefenen.

Leerlingen worden gestimuleerd zich mondig en kritisch op te stellen, maar we waken voor egocentrisch gedrag.

In principe volgen kinderen 8 jaar basisonderwijs, langer of korter is mogelijk. Voorzichtigheid en weloverwogen keuzes hierin zijn belangrijk.

 

Handelingsgericht (HGW) en opbrengstgericht (OGW) werken

We geven het adaptief onderwijs vorm middels handelingsgericht werken (HGW).

HGW gaat steeds uit van dezelfde vraag: Wat heeft dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en in dit vakgebied nodig. Wij beschrijven de onderwijsbehoeften van de kinderen in een groepsoverzicht. Daarin staan de resultaten die de leerlingen behalen, de stimulerende factoren en de belemmerende factoren. Daarbij kunt u denken aan de interesses die een kind heeft, talenten die er zijn, de motiverende factoren. Maar ook de kindfactoren die belemmerend kunnen werken, zoals dyslexie. Op basis van dit overzicht wordt de planning gemaakt.

De doorgaande cyclus binnen HGW is: waarnemen, plannen, realiseren en evalueren. Daarbij richten wij ons op wat het kind nodig heeft om zo optimaal mogelijk te presteren.

Op die manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt.

Goed onderwijs vinden wij belangrijk. Hierin zien wij toetsgegevens niet als vaststaand feit waar wij geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons onderwijs.

Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden me de behoeften van de leerlingen in de instructie en de verwerking. Wanneer het mogelijk is werken wij met drie verwerkingsniveau ’s. Voor de leerlingen die   snel en goed begrijpen is een korte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij in hun eigen tempo het verwerken.

De basisgroep krijgt de gemiddelde instructie. Aansluitend volgt een verlengde instructie voor de leerlingen die het vak moeilijk vinden. De indeling kan per vakgebied natuurlijk verschillend zijn en per periode veranderen.

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructie voor deze uitdagende stof. Zij kunnen eventueel deelnemen aan de verrijkingsklassen die wij vanuit de stichting Catent kunnen bieden, voor onze school is deelname mogelijk op de Boxem in Zwolle.

De resultaten van de groepen worden in een groepsbespreking met het team en de  intern begeleider besproken. De leerkracht en de intern begeleider kijken samen of er kinderen zijn waar een aanpassing voor moet komen en welke aanpassing dit kan zijn.


Wij werken met portfolio’s, waarmee we de kinderen actief bij hun eigen ontwikkeling betrekken. Het kind wordt mede-regisseur, dat bevordert het zelfvertrouwen en de motivatie.

De leerlingen verzamelen werk in het portfolio waar zij trots op zijn. Daarbij vullen zij een formulier in met de reden van het toevoegen van dit werk aan het portfolio.

Ieder schooljaar volgen wij een vaste serie werkbladen die wij toevoegen. Denk aan een zelfportret en verwachtingen. Zo is in die vaste momenten ook een groei te zien.

De portfolio’s zijn ook aanleiding tot een gesprek. Twee maal per jaar gaan leerlingen met ouders en leerkrachten in gesprek.


Wij zijn een KiVa school. Het motto van KiVa is “Samen maken wij er een fijne school van.”

Met het team hebben wij een training gevolgd. Wekelijks geven wij les om de kinderen te begeleiden in de sociaal emotionele ontwikkeling. De sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat houden wij daarmee goed. Wij zetten daarmee ook in op positieve groepsvorming.

Het programma is wetenschappelijk bewezen effectief en goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut.

Veiligheid

Leerlingen en medewerkers van Catent moeten met plezier naar school gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren en werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te zijn. We helpen elkaar om er een fijne school/groep van te maken. Conflicten lossen wij zonder geweld op. Men mag zeggen wat men denkt, gelooft, voelt, wil en kan. Daarbij hanteren wij duidelijke grenzen van wat wij acceptabel vinden. Wij spreken elkaar er op aan wanneer dat nodig is.

Wij hanteren een zorgplan, met daarin opgenomen een veiligheidsplan. Deze kunt u opvragen bij de directeur.

Ieder jaar monitoren wij de veiligheidsbeleving middels de KiVa-monitor.

In geval van pestgedrag is onze KiVa-coördinator Nienke het aanspreekpunt.


Wij hebben een professioneel  en betrokken team. Ieder teamlid levert een bijdrage aan het onderwijs. Momenteel bestaat ons team uit een directeur, een intern begeleider, 7 groepsleerkrachten, een onderwijsassistent en een klassenassistent.

De dagelijkse leiding van de school ligt bij directeur Lieuwke Mulder a.i.. Het beleid op schoolniveau wordt voorbereid, overlegd en geëvalueerd. Er vindt veel overleg plaats met de intern begeleider, het team en de MR (medezeggenschapsraad). Daarnaast ook bovenschools met Stichting Catent.

De intern begeleider is Marike Tempelman. Zij werkt twee dagen in de week bij ons op school. Marike begeleidt en coördineert de leerlingenzorg. De ontwikkeling van de kinderen wordt regelmatig met haar besproken in  groepsbesprekingen met de leerkrachten Marike kan eventueel extra hulp inschakelen. Zij weet wie ons kan helpen, zowel binnen de stichting Catent als extern.

De groepsleerkrachten hebben de verantwoordelijkheid voor een groep. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld wanneer er een duobaan in. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Iedere leerkracht heeft bij ons ook specifieke taken. Ook blijven zij zich ontwikkelen en volgen cursussen en/of opleidingen.

Wij hebben op school twee onderwijsassistenten. Eén assistent is voornamelijk in groep 3/4 aanwezig voor extra hulp. De andere assistent is inzetbaar voor extra begeleiding in de andere groepen.
Zij begeleiden groepjes, individuele leerlingen of helpen in de klas met een zelfstandige verwerking na instructie.

Onze klassenassistent is voornamelijk in groep 1/2 , zij helpt bij het reilen en zeilen van de groep en houdt met ons toezicht op het buitenspelen.

Wij zijn een opleidingsschool. Wij geven stagiaires van de Hogeschool KPZ (Katholieke Pabo Zwolle) ruimte om het vak bij ons te leren. Ieder jaar verwelkomen wij een eindejaarsstagiaire, daarmee ook een eerste-, tweede- en derdejaars. Samen vormen zij een leerteam.

Ook hebben wij een plusklas voor de leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken naast het reguliere onderwijs. De plusklas wordt gegeven door Margriet Goos op vrijdag.

 

De verdeling van de leerkrachten voor het schooljaar 2023-2024 is als volgt:

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Margriet Margriet Prita Prita  

Prita

 

3/4 Nienke Suzanne Suzanne Nienke  

Nienke

 

5/6 Lydia Lydia Lydia Lydia  

Lydia

 

7/8 Margriet Margriet Margriet Mary  

Mary

 


De resultaten die de leerlingen behalen worden o.a. via de methodetoetsen gevolgd. De resultaten worden geregistreerd en geven ons inzicht in de mogelijkheden en belemmeringen van de leerlingen. In het Handelingsgericht Werken maken we met deze informatie weer nieuwe groepsplannen, zodat de leerkracht de leerling op de juiste manier verder kan begeleiden.

Ook worden er in januari en juni landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Wij gebruiken daarvoor IEP. De toetsresultaten worden op individueel-, groeps- en schoolniveau vastgelegd. In de groepsbespreking worden, met het hele team, de resultaten besproken.

De resultaten zijn voor uw kind en voor u belangrijk om te weten. Deze vorderingen worden besproken. U kunt zich intekenen op de momenten die de leerkrachten eens in de week beschikbaar stellen, of u wordt uitgenodigd door de leerkracht van uw kind. Gesprekken kunnen met/of zonder de leerling plaatsvinden.

Als verplichte doorstroomtoets, in groep 8, gebruiken wij ook de IEP-toets. Deze wordt medio februari afgenomen. Dit schooljaar 2023-2024 hebben al onze leerlingen hebben het gewenste basisniveau (1F) behaald. Voor lezen en taal is er zelfs voor 92 % het gewenste streefniveau gehaald (2F)! (landelijk gemiddelde taal 62% en lezen 67%). Voor rekenen is het streefniveau van de groep (1S) is 67 %. (landelijk gemiddelde 45%.).

De leerlingen van groep 7 ontvangen eind groep 7 het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. Deze is gebaseerd op de resultaten tot nu toe, waarbij ook motivatie en inzet van de leerlingen worden meegenomen.


We proberen er voor te zorgen dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn/haar  ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting van eind groep 7. Het advies wordt gegeven in februari van leerjaar 8, voorafgaand aan de afname van de centrale eindtoets. In verband met de bescherming van privacy van onze leerlingen, beperken we ons tot het vermelden van de gemiddelde uitstroomgegevens over de afgelopen 5 jaar:

 

Schooltype Percentage afgelopen 5 jaar
VMBO basis / kader 0 %
VMBO kader beroeps 2 %
VMBO g-t 21 %
VMBO g-t / HAVO 10 %
HAVO 21 %
HAVO / VWO 19%
VWO 27 %

 

Aan de hand van de landelijke normeringen stellen wij zelf doelen die wij als school willen halen. Die zetten wij hoog neer, wij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen. Wij kijken naar de tussenresultaten en richten ons onderwijs op een goed vervolg. Met de bovenstaande cijfers behalen we ruimschoots onze doelstelling om minimaal 50% van onze leerlingen te laten uitstromen naar een niveau van HAVO of hoger.

Met alle ontvangende scholen voor voortgezet onderwijs hebben we na verwijzing nog contact. Van de eerste jaren ontvangen we de rapportcijfers van onze oud-leerlingen. Mede hierdoor kunnen we zien of onze schooladviezen op maat zijn (geweest).

Vanaf dit schooljaar 2023-2024 is de landelijke doorstroomtoets ingevoerd. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf dit schooljaar vanaf eind januari een doorstroomtoets en ze melden zich eind maart
aan voor de middelbare school. Hierdoor maken leerlingen met en zonder bijgesteld schooladvies even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.


Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van leerlingen. We hebben leerlinggegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden leerlinggegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school.  De meeste leerlinggegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw zoon/dochter op onze school. Het betreft dan vooral NAW-gegevens en gegevens over u als ouder/verzorger.

Naast de gegevens die we van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijv. de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD) geregistreerd. Dit gebeurt met name als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw zoon/dochter.

Algemene leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem (ParnasSys). De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Beide systemen zijn beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Omdat onze school deel uitmaakt van stichting Catent worden (een beperkt aantal) leerlinggegevens met het College van Bestuur gedeeld. Het delen van gegevens richt zich op benodigde gemeenschappelijke administratie, de leerling-ondersteuningsstructuur op Catent niveau, en/of plaatsingsbeleid.

De wijze waarop we met leerlinggegevens omgaan is uitvoerig beschreven in het “(privacy)reglement verwerking leerlinggegevens Stichting Catent”. Hierin staat ook wat de rechten en plichten zijn van u als ouder/verzorger ten aanzien van de op school geregistreerde en gebruikte gegevens. Het reglement is met instemming van de GMR door het College van Bestuur van Stichting Catent vastgesteld. Het reglement is in te zien op www.catent.nl  onder “organisatie”.  Op de website van Catent vindt u ook de voor de stichting en scholen geldende privacyverklaring. Tevens worden daar, indien nodig, nieuwe berichten/documenten over het waarborgen van privacy geplaatst.

 


Bij basisschool Sint Andreas willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel staat vast hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband. U vindt het document hier